اهدا اثار خیر مدرسه ساز استان اردبیل به موزه دانشگاه محقق اردبیلی

اهدا اثار خیر مدرسه ساز استان اردبیل به موزه دانشگاه محقق اردبیلی

اهدا اثار خیر مدرسه ساز استان اردبیل به موزه دانشگاه محقق اردبیلی

اهدا اثار مربوط به بزرگترین خیر مدرسه ساز استان اردبیل مرحوم حسنعلی علیپور

از طرف مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل به موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی.

این اقدام طی بازدید هیئت مدیره وکارکنان مجمع خیرین مدرسه ساز از موزه تاریخ علوم اردبیل

برنامه ریزی شد وهماهنگی های لازم برای ایجاد غرفه در این موزه انجام یافت.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط