واریز به حساب

واریز به حساب

واریز به حساب

حسابهای مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل:

بانک ملی سیبا : 0106072773009

قرض الحسنه نبوی : 1111