طولش

  • نام خیّر : دکتر اشکان
  • نام خانوادگی خیّر : تقی پور(موسسه نیک گامان جمشید)
  • محل احداث مدرسه : روستای طولش خلخال
  • تعداد کلاس : 6
  • تاریخ افتتاح :  نوزده /  دی 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

قره قشلاق

نام خیّر : احمد نام خانوادگی خیّر :محمد صلاحپور تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه :روستای…ادامه مطلب

بنه

نام خیّر : حسن نام خانوادگی خیّر : عطایی تعداد کلاس:6 محل احداث مدرسه :…ادامه مطلب

مجنده

نام خیّر : بنیاد برکت نام خانوادگی خیّر : – تعداد کلاس:3 محل احداث مدرسه…ادامه مطلب