پروژه آبی بیگلو (حسن مجتبی)

پروژه آبی بیگلو (حسن مجتبی)

پروژه آبی بیگلو (حسن مجتبی)

  • نام خیّر : رامین                                نام خیّر : مریم
  • نام خانوادگی خیّر : علیزاده                     نام خانوادگی خیّر: قلندری
  • محل احداث مدرسه : شهر آبی بیگلو
  • تاریخ کلنگ زنی : 26 تیر سال 1399

 

 

0

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط