آغاز احداث مدرسه ۶ کلاسه خیر ساز عنبران

آغاز احداث مدرسه ۶ کلاسه خیر ساز عنبران