آغاز احداث مدرسه 1 کلاسه خیّر ساز در روستای خشه حیران نمین

آغاز احداث مدرسه 1 کلاسه خیّر ساز در روستای خشه حیران نمین