انتخابات شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل برگزار گردید

انتخابات شورای بانوان خیّر مدرسه ساز استان اردبیل برگزار گردید