اولین سالگرد زنده یاد حافظی در اردبیل برگزار شد

اولین سالگرد زنده یاد حافظی در اردبیل برگزار شد