خیّر بزرگوار آقای غلامحسین مجتهدی

خیّر بزرگوار آقای غلامحسین مجتهدی