مراسم تکریم از خانواده معزز کنعانی سادات خیّر محترم مدرسه ساز

مراسم تکریم از خانواده معزز کنعانی سادات خیّر محترم مدرسه ساز