کلنگ احداث مدرسه ۶کلاسه در شهر آبی بیگلو نمین به زمین زده شد

کلنگ احداث مدرسه ۶کلاسه در شهر آبی بیگلو نمین به زمین زده شد