واریز به حساب

واریز به حساب

واریز به حساب

حسابهای مجمع خیرین مدرسه ساز

شماره شبا:IR310170000000106072773009

بانک ملی مرکزی:0106072773009

شماره کارت مجازی:1308-9921-9975-6037