برچسب ها:روستا سجهرود

دانش آموزان مدرسه نور  روستای سجهرود زمستان امسال را به گرمی سپری میکنند

دانش آموزان مدرسه نور روستای سجهرود زمستان امسال را به گرمی سپری میکنند

ایران عالم زاده خیّرنیک اندیش مدرسه سازاستان اردبیل با اهداکاپشن به دانش آموزان بذرامید را دردل غنچه های نونهال دانش آموز ایجاد کردتا آنان نیزسالتحصیلی خوش سیماتررا تجربه کنند.

ادامه مطلب