برچسب ها:گرمی

پرورش اصولی دانش آموزان متضمن وجود مراکز آموزشی مناسب است

پرورش اصولی دانش آموزان متضمن وجود مراکز آموزشی مناسب است

رسول اشرفی:آینده روشن یک جامعه در گروه سرمایه های انسانی آن جامعه است که سرمایه های انسانی ما دانش آموزان درحال تحصیل مدارس می باشد اگر مراکز آموزشی مناسبی در اختیار این عزیزان نباشد این نسل از سرمایه ها از پرورش اصولی بی بهره خواهند شد و نخواهیم توانست برای آنها آینده درخشانی متصور باشیم.

ادامه مطلب