افراد مبتلا به MS

افراد مبتلا به MS زیر 20 سال

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم

وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالی در سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار گرفته و با ارائه مدارک پزشکی هزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم

وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالی در سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار گرفته و با ارائه مدارک پزشکی هزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.

افراد مبتلا به MS  تحت حمایت شمیم مهر، افراد زیر بیست سالی هستند که به علت عدم

وجود موسسه یا نهادی جهت حمایت مالی در سطح استان اردبیل تحت پوشش موسسه قرار گرفته و با ارائه مدارک پزشکی هزینه های درمانی خود را دریافت می نمایند.