گزارش عملکرد

تعداد پذیرش بیماران شمیم مهر تا 1397

موسسه خیریه شمیم مهر اصل شفافیت را یکی از مهمترین و اصلیترین تعهدات خود در برابر همیاران این موسسه میداند از آنجا که حمایت این موسسه از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنها به پشتوانه ی حمایت های مردمی صورت میپذیرد.

لزوم آگاهی ذی ربطان از نحوه عملکرد و جزئیات امور شمیم مهر در زمینه ارائه خدمات حمایتی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های محترمشان یکی از اولویت های شمیم مهر می باشد.تا همیاران و همراهان موسسه نتیجه ی مشارکت و همراهی خود را مشاهده نمایند.

کل کودکان تحت حمایت زیر 16 سال 268نفر
کودکان بهبود یافته 75نفر
کودکان تحت درمان 60نفر
تعداد پذیرش در روز 6نفر
تعداد حامیان 51نفر
تعداد یاوران داوطلب 58نفر
آمار کودکان در معرض سرطان 39نفر
کودکان بیمار و تحت پوشش 47نفر